Загрузка...
          укр мова 10 клас авраменко математика 10 клас бевз 2018
Головна » 2013 » Жовтень » 2 » Учням допоміжної школи - повноцінне фізвиховання.
16:40
Учням допоміжної школи - повноцінне фізвиховання.
Микола  Опанасович  Козленко 
(1927-2007)  одним  із  перших  серед вітчизняних  науковців  почав  досліджувати  проблему  фізичного  вихо-вання  учнів  допоміжної  школи,  що 
зацікавила  його  ще  під  час  роботи  вчителем  фізичної  культури.  У 
1950  р.  він  вступає  до  Київського інституту  фізичної  культури,  який 
закінчує  1954  р.  з  відзнакою.  Піс-ля  отримання  диплома  п’ять  років 
працював  учителем  фізичної  культу-ри  в  допоміжних  школах  №  69  та  № 
161  м.  Києва.  Творча  робота  вчите-ля  привернула  увагу  спеціалістів,  і 
йому  запропонували  вступити  до  аспірантури Науково-дослідного  інституту  педагогіки  УРСР у  відділ  дефектології.  По  закінченні  був  запрошений  на  посаду  молодшого  наукового  спів-робітника  цього  відділу.  В  1963  р.  захистив кандидатську  дисертацію  на  тему  «Особливості 
рухових  порушень  в  учнів  допоміжної  школи 
і  шляхи  їх  виправлення».  До  1965  р.  працю-вав  старшим  науковим  співробітником  відділу 
дефектології,  досліджуючи  проблему  фізично-го  виховання  учнів  допоміжної  школи.  1964 
року  вийшла  його  перша  праця  «Особливості 
фізичного  виховання  учнів  1  –  2  класів  допо-міжної  школи»,  в  1965  –  «Фізичне  виховання учнів  молодших  класів  допоміжної  школи».  В 
цьому  ж  році  Миколу  Опанасовича  признача-ють  завідувачем  сектора  фізичного  виховання Науково-дослідного  інституту  педагогіки  УРСР, 
де він досліджує проблему вдосконалення змісту і  методів  фізичного  виховання  учнів  молодших класів  за  трирічного  терміну  навчання.  В  1966 
р.  виходить  його  книжка  «Физическое  воспита-ние  учащихся  младших  классов  вспомогатель-ной  школы»,  в  1968  –  «Фізичне  виховання  учнів 
5  –  8  класів  допоміжної  школи».  В  1970  –  1980 
роках  під  керівництвом  М. О. Козленка  у  відділі 
фізичного виховання досліджуються комплексні 
теми  «Вдосконалення  форм  і  методів  роботи  з 
упровадження  фізичної  культури  в  побут  шко-лярів»  та  «Виховання  в  учнів  звички  займатися фізичною  культурою  в  повсякденному  житті». 
За  результатами  досліджень  він  видає  посіб-ник «Фізичне виховання учнів молодших класів» (1977),  «Фізичну  культуру  в  побут  школярів», 
«Методичні  розробки  щодо  надання  теоретич-них  відомостей  з  фізичної  культури  для  1  –  11 класів»  (1979).
Велику  увагу  М.  О.  Козленко  на-давав  підготовці  наукових  кадрів  для 
відділу  фізичного  виховання.  В  1977 р.  під  його  керівництвом  захистили 
кандидатські  дисертації  В.  Ф.  Ново-сельський  і  М.  Д.  Зубалій. 
У зв’язку з проведенням 1980 р. в на-шій  країні  ХХІІ  Олімпійських  ігор  спів-робітники відділу фізичного виховання під керівництвом Миколи Опанасовича 
розробили  новий  масовий  спортивний захід  – біговий  супермарафон,  в  яко-му  до  початку  Олімпіади  брали  участь 
учні  загальноосвітніх  шкіл,  інших  на-вчальних закладів та колективів фізич-ної  культури.  В  ці  роки  збільшується  й  кількість 
його друкованих видань. Зокрема, Микола Опана-сович  пише  методичні  розробки  «Уроки  фізичної культури  в  перших  дослідних  класах»  (1982),  по-сібник  «Теорія  і  методика  фізичного  виховання  у 
початкових  класах»  (у  співавторстві,  1984),  мето-дичний  посібник  «Школярам  звичку  займатися фізкультурою»  (1985)  та  ін. 
У 1983 р. М. О. Козленко починає працювати над  докторською  дисертацією,  для  цього  він переходить  у  лабораторію  олігофренопедаго-гіки  Інституту  педагогіки  УРСР,  на  базі  якої 1993  р.  було  створено  Інститут  дефектології 
АПН  України  (нині  Інститут  спеціальної  педа-гогіки НАПН України). Результати його роботи відбилися  в  нових  працях:  посібнику  «Физи-ческое воспитание учащихся вспомогательной школы»  1987),  «Физическое  воспитание  уча-щихся  первых  классов  шестилетнего  возрас-та»  (у  співавторстві;  1987)  та  ін.  У  1993  р. 
Микола  Опанасович  захищає  докторську  дис-ертацію на тему «Теорія і методика корекційно-розвивальної  роботи  в  системі  фізичного  ви-ховання  учнів  допоміжної  школи»  й  отримує ступінь  доктора  педагогічних  наук.
Під його керівництвом підготовлено й захищено 12 кандидатських дисертацій з фізичного вихован-ня  та  дефектології.  Він  був  керівником  науково-методичної комісії з фізичного виховання Міністер-ства  освіти  УРСР,  головою  Республіканської  секції фізичного  та  військово-патріотичного  виховання 
Педагогічного  товариства  УРСР,  керував  Респу-бліканською  Радою  з  координації  наукових  дослі-джень  з  фізичного  та  військово-патріотичного  ви-ховання. Його методика з корекційно-розвивальної 
роботи  в  системі  фізичного  виховання  широко  ві-дома серед учителів фізичної культури допоміжних шкіл  України  та  інших  країн  світу.
Учням допоміжної школи - повноцінне фізвиховання.
ЗУбАлІйМикола дмитрович– старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку4 Інституту проблем виховання НаПН україни, член-корепондент української академії наук, кандидат педагогічних наук, доктор філософії
  Зубалій  М.  Д.,  2013