укр мова 10 клас авраменко математика 10 клас бевз 2018
Головна » 2014 » Вересень » 30 » Укр.мова 6 кл Голобородько. Поурочні плани I семестр
14:00
Укр.мова 6 кл Голобородько. Поурочні плани I семестр

Укр.мова 6 кл Голобородько. Поурочні плани I семестр

Урок 1. Краса й багатство української мови
Урок 2. Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники. Навчальне аудіювання тексту художнього стилю
Урок. 3. Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Жанри мовлення: оповідання, замітка, повідомлення, план роботи, оголошення, особливості їх побудови
Урок 4. Словосполучення й речення. Просте речення. Головні члени речення
Урок 5. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні
Урок 6. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні
Урок 7. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі
Урок 8. Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту
Урок 9. Види зв'язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично)
Урок 10. Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Текст, його основні ознаки. Структурні особливості тексту. Види зв'язку речень у тексті. Навчальне читання мовчки тексту-роздуму художнього стилю
Урок 11. Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Письмовий докладний переказ художнього тексту-роздуму
Урок 12. Типи і стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль
Урок 13. Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту монологічного характеру наукового стилю
Урок 14. Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова
Урок 15. Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів
Урок 16. Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми
Урок 17. Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їхньої ролі в текстах різних стилів
Урок 18. Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Тини мовленню (повторення). Особливості побудови опису приміщення й природи. Поєднання в одному тексті різних типів мовлення
Урок 19. Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Усний докладний переказ художнього тексту роиовідного характеру з елементами опису приміщення
Урок 20. Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова
Урок 21. Стилістична роль діалектизмів, професійних слів, термінів, просторічних слів
Урок 22. Офіційно-ділова лексика
Урок 23. Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Стилі мовлення (повторення). Поняття про офіційно-діловий стиль
Урок 24. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення
Урок 25. Лексичне значення фразеологізмів
Урок. 26  Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів
Урок 27. Фразеологізми в ролі членів речення
Урок 28. Ознайомлення із фразеологічним словником
Урок 29. Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Ділові папери. План роботи. Оголошення
Урок 30. Контрольна робота № 2 з теми «Лексикологія. Фразеологія» (тестові завдання)
Урок 31. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення
Урок 32. Творення нових слів префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним, безафіксним способами, складанням основ. Перехід слів з однієї частини мови в іншу
Урок 33. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова
Урок 34. Поняття про словотвірний словник. Творення відомих слів, а також поетичних неологізмів
Урок 35-36. Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення
Урок 37. Зміни приголосних при творенні слів-іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ськ(ий)-цьк(ий); буквосполученням -чн(-шн)
Урок 38. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)
Урок 39. Урок розвитку комунікативних умінь № 10. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень
Урок 40. Урок розвитку комунікативних умінь № 11. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень
Урок 41. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Правопис складних слів разом та через дефіс
Урок 42. Творення і правопис складноскорочених слів
Урок 43. Написання слів з пів-. Словотвірний аналіз самостійних частин мови
Урок 44. Контрольна робота № 2 з теми «словотвір. Орфографія» (тестові завдання)
Урок 45. Загальна характеристика частин мови
Урок 46. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок.47 Іменники - назви істот і неістот. Іменники загальні і власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники
Урок 48. Велика буква і лапки у власних назвах
Урок 49. Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі
Урок 50. Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Основні джерела матеріалу для твору та його систематизація (практично). Складний план готового тексту й простий план власного висловлювання
Урок 51. Рід іменників. Іменники спільного роду
Урок 52. Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини
Урок 53. Відмінки іменників, їхнє значення
Урок 54. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни і групи
Урок 55. Особливості творення іменників. Морфологічний розбір іменників
Урок 56. Контрольна робота № 3 з теми «Іменник» (тестові завдання)